FAQs Complain Problems

लिखित परिक्षाका लागि संक्षिप्त सुची (Short List) प्रकाशित गरिएको तथा लिखित र अन्तर्वार्ता परिक्षा सम्बन्धि सूचना ।

RESULT-SHORTLIST - MRM

यस मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यालयले मिति २०७८/०८/०२ गते प्रकाशित गरेको प्राविधिक जनशक्ति

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना अनुसार इन्जिनियरअसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर पदमा रितपूर्वक पर्न

आएका आवेदनहरू मध्य देहाय बमोजिमका उम्मेदवार हरु संक्षिप्त सुचीमा पर्न सफल भएकोले संक्षिप्त

सुची प्रकाशन गरिएको छ । साथै उक्त पदहरूको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता मिति तपसिल बमोजिमको

मिति र समयमा मोहन्याल गाउँपालिकाको कार्यालय, खिमडीमा  हुने भएकोले आ-आफ्नो विवरण खुल्ने

सक्कल कागजातहरू सहित उपस्थित हुन जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।