FAQs Complain Problems

प्राबिधिक जनशक्ति सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

VACANCY - MRM

प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा यस मोहन्याल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खिमडी,

कैलालीको लागि तपसिल बमोजिमका प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने

भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले

१५ दिन भित्र रितपूर्वक दरखास्त पेश गर्नहुन यो सूचना प्रकाशन गरिन्छ।

साथै, दरखास्त फारम यस कार्यालयको website: www.mohanyalmun.gov.np

को नमुना फारम मेनुबाट डाउनलोड गरि प्रिन्ट गर्न सकिने समेत जानकारी गराइन्छ ।